نحوه پرداخت و تسویه قرار داد در شرکت شما چگونه است؟

معمولاً ۵۰ درصد مبلغ قرارداد ، در هنگام عقد قرار داد ، و مابقی هنگام تحویل ملزومه دریافت می گردد.

 * 
 * 
 *