خرید و تامین سفارش

در صورت تأیید نمونه اولیه توسط مشتری و یا درخواست سفارش مستقیم (بدون نیاز به نمونه اولیه) ، پس از اخذ و اعلام قیمت به مشتری و انجام توافق نهایی ، قرارداد منعقد شده و شرکت بر اساس مفاد قرارداد نسبت به تأمین و تحویل سفارش به مشتری اقدام می نماید.

 * 
 * 
 *